2021-ல் நிகழ உள்ள தொழில்நுட்ப, அறிவியல் மற்றும் சுகாதாரத்துறை முன்னேற்றங்கள் |BBC Click Tamil EP-98|

2 Просмотры
Издатель
2020ஐ போல அல்லாமல் 2021-ம் ஆண்டு, தொழில்நுட்ப புதுமை படைப்புகள் மற்றும் வளர்ச்சிக்கான ஆண்டாக இருக்கும் என்று கருதப்படுகிறது. இந்த நிலையில், தொழில்நுட்பம், அறிவியல் மற்றும் சுகாதாரத்துறையில் பல முன்னேற்றங்கள் இந்த ஆண்டு நிகழும் என நம்பப்படுகிறது.

#Tech #Corona

Subscribe our channel -
Visit our site -
Facebook -
Twitter -
Категория
Фильмы и анимация
Комментариев нет.